Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatás

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ•

Az adatkezelésre jogosultak: Lek-Vár-Lak Kft.Adószám:24081399-2-13 Engedélyszám:202409 Székhely:2634 Nagybörzsöny Hunyadi tér 21.) Székhely:2634 Nagybörzsöny Hunyadi tér 21.) [továbbiakban: Vállalkozó], valamint alkalmazottai.• Az adatkezelés célja Az adatokat a Vállalkozó kizárólag a fogyasztóval (=vevő) való kapcsolattartás céljából, a fogyasztó részére történő Eladó által nyújtani kívánt további Szolgáltatásokról való tájékoztatás céljából, Vevő választása szerint hírlevél küldésére, a Vállalkozó által kínált szolgáltatásokra kötött szerződés és Vevő felhatalmazása alapján kezeli. • Az adatkezelés jogalapja Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Az adatkezeléshez való hozzájárulás a honlapon leadott név és e-mail regisztrációval, továbbá a megrendelés leadásával kerül megadásra. • A kezelt adatok köre Fogyasztó neve, számlázási címe, telefonszáma, e-mail címe, adóazonosító jele/adószáma és az Eladó által a Vevő javára létrehozott felhasználói fiók. • Az adatfeldolgozásra jogosultak: Lek-Vár-Lak Kft. Adószám: 24081399-2-13 Engedélyszám: 202409 Székhely: 2634 Nagybörzsöny Hunyadi tér 21. Székhely:2634 Nagybörzsöny Hunyadi tér 21.) és az általa a könyvvezetésre-bizonylatolásra megbízott személyek. Jelenleg a könyvelő [jogi személy neve, székhelye, cégjegyzékszáma, személyében felelős személye] • Adattovábbítás egyéb adatkezelők számára Vállalkozó kizárólag a bizonylatolásra és könyvvezetésre vonatkozó szabályok megtartásához továbbíthatja a fogyasztónak a bizonylatokban [=számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat, számviteli törvény 166.§ (1) bek.] kötelezően megadandó adatait. Vállalkozó a fogyasztó adatait illetéktelen személyek részére nem adja ki, nem adja át. • Az adatkezelés időtartama Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az adatkezelővel szerződést kötő fogyasztó azon adatait, melyek a bizonylatok kötelező adattartalmát képezik, a bizonylatokra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő időtartamban őrzi és kezeli az adatkezelő. A fentieken túlmenően az adatkezelő a fogyasztó adatait a fogyasztó kérésére törli a nyilvántartásából. • Az adatok megismerésére jogosult személyek Az adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz a következő személyek férhetnek hozzá:  Schváb Mónika és a könyvelő.továbbá a jogszabályok által feljogosított harmadik személyek. • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1/391-1400; fax: +36-1/391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alcímek alatti rendelkezései tartalmazzák. Az adatkezelő elérhetősége:  Schváb Mónika (mobil: +36-20/313-10-90, e-mail: lekvarlak@gmail.com) . • Az adatkezelésre vonatkozóan minden fogyasztóra (=vevőre) a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. Személyes adataim fentiek szerinti kezeléséhez hozzájárulok.